საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 402 2010 წლის 28 დკემბერი ქ. თბილისი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ


საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 297-ე მუხლის მე-4 ნაწილის სა-ფუძ-ველზე:
მუხლი 1. შეიქმნას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში – საბჭო) შემდეგი შემადგენლობით: (8.10.2011 N 381)
დიმიტრი გვინდაძე – საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, საბჭოს თავმჯდომარე
რუსუდან კემულარია – საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
მამუკა ბარათაშვილი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი
გოგა გუგავა – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი
დავით ქევხიშვილი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
დავით ჩხეიძე – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი
ვაჟა პეტრიაშვილი – საქართველოს მთავრობის კანცელარიის ფისკალურ საკითხებში მრჩეველთა ჯგუფის (დეპარტამენტი) უფროსი – პრემიერ-მინისტრის მთავარი მრჩეველი.
მუხლი 2. საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობა ეთხოვოთ: (21.04.2011 N 191)
გიორგი გოდაბრელიძეს -
საქართველოს პარლამენტის წევრს
ჯემალ ინაიშვილს -
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ-ვე-ლო პალატის პრეზიდენტს
ლაშა თორდიას -
საქართველოს პარლამენტის წევრს
პაატა ლეჟავას -
საქართველოს პარლამენტის წევრს
გელა ლონდარიძეს -
გიორგი პერტაიას -
საქართველოს პარლამენტის წევრს
საგადასახადო ომბუდსმენს
მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური
Comments