თავი VIII გარდამავალი დებულებანი


საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ