თავი VII სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლების დაცვის უზრუნველყოფა


საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ