მუხლი 43. ამოღებულია


საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ