თავი VI სასაქონლო ნიშნების დაცვა მადრიდის შეთანხმების ოქმის მიხედვით


საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ