მუხლი 37. კოლექტიური ნიშნის რეგისტრაციის გაუქმება

ოლექტიური ნიშნის რეგისტრაცია უქმდება:

ა) ამ კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად;

ბ) თუ კოლექტიური ნიშნის მფლობელი ამ ნიშანს იყენებს კოლექტიური ნიშნის დებულების დარღვევით.

საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ