მუხლი 48. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 3 თვის გასვლისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                                        ედუარდ შევარდნაძე.

 

 თბილისი,

1999 წლის 5 თებერვალი.

 N 1795 -IIს

საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ