თავი.IX დასკვნითი დებულებანი


საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ