თავი IV სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლების დაკარგვა


საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ