თავი III სასაქონლო ნიშნის გამოყენება და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციიდან გამომდინარე უფლებების გადაცემა


საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ