მუხლი 23. ამოღებულია


საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ