მუხლი 21. ამოღებულია


საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ