მუხლი 10. განაცხადის ”საქპატენტში“ შეტანის თარიღი

განაცხადის ”საქპატენტში“ შეტანის თარიღად ითვლება ”საქპატენტში“ მისი ჩაბარების დღე, თუ განაცხადი აკმაყოფილებს ამ კანონის მე-9  მუხლის  მე-2 და მე-5  პუნქტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ