თავი II სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლების მოპოვება და შენარჩუნება


საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ