მუხლი 10. დასკვნითი დებულებანი (17.06.2005 N 1709)

1. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.        
2. ამ კანონით დარეგულირებული საგადასახადო ან/და სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაცია ხორციელდება მხოლოდ იმ საწარმოების მიმართ, რომელთაც რესტრუქტურიზაციის შესახებ წერილობითი განცხადებები და ამავე კანონით გათვალისწინებული დოკუმენტები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სრულად წარუდგინეს (დარეგისტრირებულია შესაბამისი წესით) 2011 წლის 1 იანვრამდე. (30.12.2008 N 971)
 
საქართველოს პრეზიდენტი                                    მიხეილ სააკაშვილი
 
თბილისი,
2004 წლის 13 თებერვალი.
N 3323 - IIს
Comments