საქართველოს კანონი საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ

მუშაობის გასაადვილებლად გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები. გისურვებთ წარმატებებს !!!

ეს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი საწარმოებისა და ორგანიზაციების ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანებების ან/და სახელმწიფო სესხების დაუბრუნებლობის შედეგად წარმოქმნილი დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის ზოგად პრინციპებს, ორგანიზაციულ და სამართლებრივ საფუძვლებს, აგრეთვე დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის თაობაზე წინადადებების წარდგენის, განხილვის, მათ შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისა და განხორციელების წესებს აღნიშნული საწარმოებისა და ორგანიზაციების საფინანსო-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და გადახდისუნარიანობის ამაღლების მიზნით. (30.12.2008 N 971)
 
მუხლი 1. ტერმინთა განმარტება (30.12.2008 N 971)
მუხლი 2. ზოგადი დებულებანი (30.12.2008 N 971)
მუხლი 3. ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესები
მუხლი 4. ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის პირობები
მუხლი 5. ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის პირობები
მუხლი 6. საწარმოს რესტრუქტურიზაციის გეგმა (30.12.2008 N 971)
მუხლი 7. ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის რეჟიმში მუშაობის პირობები (30.12.2008 N 971)
მუხლი 8. ვადაგადაცილებული საგადასახადო ან/და სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის დამთავრება ან ვადამდე შეწყვეტა (30.12.2008 N 971)
მუხლი 9. გარდამავალი დებულებანი (17.06.2005 N 1709)        
მუხლი 10. დასკვნითი დებულებანი (17.06.2005 N 1709)
Subpages (10): მუხლი 10. დასკვნითი დებულებანი (17.06.2005 N 1709) მუხლი 1. ტერმინთა განმარტება (30.12.2008 N 971) მუხლი 2. ზოგადი დებულებანი (30.12.2008 N 971) მუხლი 3. ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესები მუხლი 4. ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის პირობები მუხლი 5. ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის პირობები მუხლი 6. საწარმოს რესტრუქტურიზაციის გეგმა (30.12.2008 N 971) მუხლი 7. ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის რეჟიმში მუშაობის პირობები (30.12.2008 N 971) მუხლი 8. ვადაგადაცილებული საგადასახადო ან/და სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის დამთავრება ან ვადამდე შეწყვეტა (30.12.2008 N 971) მუხლი 9. გარდამავალი დებულებანი (17.06.2005 N 1709)
Comments