საქართველოს კანონი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ
ამ კანონის მიზანია საქართველოში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება, ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ინვესტორთა ინტერესების დაცვა, ემიტენტთა მიერ ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზებისას მათი ინფორმაციის, აგრეთვე ფასიანი ქაღალდებით საჯარო ვაჭრობის ღიაობის უზრუნველყოფა, ფასიანი ქაღალდებით საჯარო ვაჭრობაში სამართლიანი წესებისა და თავისუფალი კონკურენციის დამკვიდრება.
 

თავი I
ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1.  გამოყენების სფერო
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება


თავი II
ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზებამუხლი 3. ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზების ცნება
მუხლი 4. მოთხოვნები ემისიის პროსპექტისადმი  (24.09.2009. N1678 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 დეკემბრიდან)
მუხლი 5. შეთავაზების პროცედურა
მუხლი 6. შეთავაზების საჯაროობა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ემისიის პროსპექტის დამტკიცებამდე (24.09.2009. N1678 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 დეკემბრიდან)
მუხლი 7. დამტკიცებული პროსპექტის მოქმედების
მუხლი 8. ფასიანი ქაღალდების ემისიის ანგარიში (24.09.2009. N1678 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 დეკემბრიდან)


თავი III
საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტები (18.07.2003 N2503)


მუხლი 9. ანგარიშვალდებული საწარმოს ცნება
მუხლი 10. საჯარო ფასიანი ქაღალდები. ფასიანი ქაღალდების
მუხლი 11. პერიოდული საანგარიშგებო მოთხოვნები   
მუხლი 12.     ანგარიშვალდებული საწარმოს მმართველი ორგანოს
მუხლი 13. კონფიდენციალური ინფორმაცია
მუხლი 14. ანგარიშვალდებული საწარმოს ფასიანი ქაღალდების მნიშვნელოვანი შენაძენის საჯაროობა
მუხლი 15. სატენდერო შეთავაზება
მუხლი 16. ანგარიშვალდებული საწარმოს მმართველი ორგანოს წევრთა პასუხისმგებლობა
მუხლი 16-1. ინტერესთა კონფლიქტი და ინფორმაციის განცხადება
მუხლი 17. ამოღებულია (14.03.2008. N5910)


თავი IV
ფასიანი ქაღალდებით საჯარო ვაჭრობა


           
მუხლი 18. გარიგებანი საფონდო ბირჟაზე
მუხლი 19. გარიგებანი საჯარო ფასიანი ქაღალდებით

 

თავი V
ლიცენზირებამუხლი 20. ლიცენზიის სახეები (24.09.2009. N1678 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 დეკემბრიდან)


მუხლი 21.    ამოღებულია (27.03.2007 N 4520)
მუხლი 22. ამოღებულია (27.03.2007 N 4520)
მუხლი 23. საბროკერო კომპანიის საქმიანობა
მუხლი 23-1. ზოგადი მოთხოვნები
მუხლი 24. საბროკერო საქმიანობის სალიცენზიო პირობები (24.09.2009. N1678 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 დეკემბრიდან)
მუხლი 25.    ამოღებულია (27.03.2007 N 4520)
მუხლი 26.    ამოღებულია (27.03.2007 N 4520)
მუხლი 27. საფონდო ბირჟის სალიცენზიო პირობები
მუხლი 28. ცენტრალური დეპოზიტარის სალიცენზიო პირობები
მუხლი 29. ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის სალიცენზიო
პირობები


მუხლი 30. ამოღებულია (27.03.2007 N 4520)
მუხლი 31.    საბროკერო კომპანიებისათვის, საფონდო ბირჟებისათვის,


 
თავი VI
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
რეგულირებადი მონაწილენიმუხლი 32. ფინანსური ანგარიშგება, ანგარიშები
მუხლი 33. საბროკერო კომპანიათა და ბროკერთა მოვალეობები
მუხლი 34. საფონდო ბირჟის წევრები
მუხლი 34-1. საფონდო ბირჟის წესები
მუხლი 35. საფონდო ბირჟის მმართველი ორგანო
მუხლი 36.    ამოღებულია (14.03.2008. N5910)
მუხლი 37. საფონდო ბირჟის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია (24.09.2009. N1678 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 დეკემბრიდან)
მუხლი 38. ცენტრალური დეპოზიტარი
მუხლი 39.    ამოღებულია (14.03.2008. N5910)
მუხლი 40. ფასიანი ქაღალდების  რეგისტრატორის მოვალეობანი
მუხლი 41. საფონდო ბირჟა და ცენტრალური დეპოზიტარი
მუხლი 42.    ამოღებულია (14.03.2008.N5910)
მუხლი 43. საქართველოს ეროვნული ბანკის


თავი VI1
საინვესტიციო ფონდები (14.03.2008. N5910)მუხლი 43-1. საინვესტიციო ფონდები
მუხლი 43-2. გამოცდილ ინვესტორთა საინვესტიციო ფონდის შექმნის პროცედურა
მუხლი 43-3. გამოცდილ ინვესტორთა საინვესტიციო ფონდის
მუხლი 43-4. გამოცდილ  ინვესტორთა საინვესტიციო ფონდის ვალდებულება
მუხლი 43-5. გამოცდილ  ინვესტორთა საინვესტიციო ფონდის მონაწილე (ინვესტორი)


 

თავი VII
ფასიანი ქაღალდების გარიგებებში გაყალბებებისა და   მანიპულაციების აკრძალვამუხლი 44. გაყალბება და მანიპულაცია
მუხლი 45.    ინსაიდერული ინფორმაცია და მისი ბოროტად გამოყენება

თავი VIII
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობამუხლი 46. ამოღებულია (11.07.2007. N5269 ეს კანონი ამოქმედდეს „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიისა და საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ.)
მუხლი 47. ამოღებულია (11.07.2007. N5269 ეს კანონი ამოქმედდეს „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიისა და საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ.)
მუხლი 48.    ამოღებულია (11.07.2007. N5269 ეს კანონი ამოქმედდეს „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიისა და საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ.)
მუხლი 49. ამოღებულია (14.03.2008. N5910)
მუხლი 50.    ამოღებულია (11.07.2007. N5269 ეს კანონი ამოქმედდეს „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიისა და საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ.)
მუხლი 51.    ამოღებულია (14.03.2008. N5910)
მუხლი 52. ამოღებულია (14.03.2008. N5910)
მუხლი 53. ამოღებულია (14.03.2008. N5910)
მუხლი 54.    ამოღებულია (14.03.2008. N5910)
 
 

თავი IX
პასუხისმგებლობა ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონმდებლობის დარღვევისათვისმუხლი 55.    ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი 

მუხლი 55-1. დარღვევები და სანქციები    


 

თავი X
გარდამავალი დებულებანიმუხლი 56. ამოღებულია (14.03.2008. N5910)

 

თავი XI
დასკვნითი  დებულებანიმუხლი 57. დასკვნითი დებულებანი


 
Comments