მუხლი 12. დასკვნითი დებულება

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                    მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი,
2006 წლის 18 ივლისი.
N 3482 - რს

Comments