საქართველოს კანონი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ

მუშაობის გასაადვილებლად გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები. გისურვებთ წარმატებებს !!!

მუხლი 1. კანონის მიზანი
მუხლი 2. კანონში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება
მუხლი 3. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
მუხლი 4. მიკროსაფინანსო საქმიანობა
მუხლი 5. მიკროკრედიტის ცნება და ოდენობა
მუხლი 6. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის საწესდებო კაპიტალი
მუხლი 7.  შესაფერისობის კრიტერიუმები
მუხლი 8. აუდიტი, აღრიცხვა და ანგარიშგება
მუხლი 9. მიკროსესხის გაცემის პირობები
მუხლი 10.   ინფორმაციის კონფიდენციალობა
მუხლი 11. გარდამავალი დებულებანი (11.07.2007 N5254)
მუხლი 12. დასკვნითი დებულება