მუხლი 71. ინდივიდუალური საწარმოს რეგისტრაციის გადასახდელი

ამ კანონის 51 მუხლის მე-15 პუნქტი ამოქმედდეს 2002 წლის 1 იანვრიდან. (30.03.2001) 
 

 

საქართველოს პარლამენტის
 თავმჯდომარე
სახელმწიფოს მეთაური                                                 ედუარდ შევარდნაძე 

საქართველოს პარლამენტის
სპიკერი                                                                         ვახტანგ გოგუაძე
 
თბილისი,
1994 წელი, 28 ოქტომბერი,
N 557-Iს. 
 
 

დანართი I  ამოღებულია (25.05.2006 N 3139)
  დ ა ნ ა რ თ ი II  (25.05.2006 N 3139)
Comments