მუხლი 66. გამგეობა. დირექტორები (14.03.2008 N5913)

1. კოოპერატივის გამგეობა შედგება არანაკლებ 2 დირექტორისაგან (გამგეობის წევრებისაგან). დირექტორები შეიძლება არ იყვნენ კოოპერატივის წევრები. წესდება შეიძლება სხვა პირობებსაც ითვალისწინებდეს.
2. დირექტორებს ირჩევენ 4 სამეურნეო წლის ვადით, თუ წესდება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს.
3. სხვა შემთხვევებში გამოიყენება ამ კანონის მე-9 მუხლი.
Comments