მუხლი 45. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალი (14.03.2008 N5913)

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალი შეიძლება განისაზღვროს ნებისმიერი ოდენობით.
Comments