მუხლი 23. საზოგადოების ხელმძღვანელობა (14.03.2008 N5913)

საზოგადოების ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირები და მათი უფლებამოსილების ფარგლები განისაზღვრება ამ კანონითა და საზოგადოების წესდებით.
Comments