მუხლი 11. სავაჭრო წარმომადგენელი, დამოუკიდებელი მოვაჭრე დაკომისიონერი (14.03.2008 N5913)

საწარმოს ურთიერთობები სავაჭრო წარმომადგენელთან, დამოუკიდებელ მოვაჭრესთან და კომისიონერთან რეგულირდება მათთან დადებული ხელშეკრულებით.
Comments