საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ

მუშაობის გასაადვილებლად გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები. გისურვებთ წარმატებებს !!!I. ზოგადი ნაწილი
 
მუხლი 1. კანონის გამოყენების სფერო  (14.03.2008 N5913)
მუხლი 2. მეწარმე სუბიექტები და მათი დაფუძნება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 3. პასუხისმგებლობა, შესატანი, ინფორმაციის მიღებისა და კონტროლის უფლებები (14.03.2008 N5913)
მუხლი 4. საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია (14.03.2008 N5913)  
მუხლი 5. საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის პირობები (14.03.2008 N5913
მუხლი 5-1. საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემთა ცვლილების რეგისტრაცია  (14.03.2008 N5913 ამოქმედდეს 2008 წლის 10 მაისიდან)
მუხლი 5-2.  საწარმოს პარტნიორთა წილობრივი მონაწილეობის ცვლილების რეგისტრაცია  (14.03.2008 N5913 ამოქმედდეს 2008 წლის 10 მაისიდან)
მუხლი 5-3. საწარმოს რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძვლები (14.03.2008 N5913 ამოქმედდეს 2008 წლის 10 მაისიდან)
მუხლი 5-4. ინდივიდუალური მეწარმისა და სამეწარმეო ამხანაგობის სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის წესი და პირობები (14.03.2008 N5913 ამოქმედდეს 2008 წლის 10 მაისიდან)
მუხლი 5-5. ინდივიდუალური მეწარმისა და სამეწარმეო ამხანაგობის რეგისტრაციაზე უარის თქმის
მუხლი 5-6. ინდივიდუალური მეწარმისა და სამეწარმეო ამხანაგობის სარეგისტრაციო მონაცემთა
მუხლი 5-7. საწარმოს რედომიცილება (14.03.2008 N5913 ამოქმედდეს 2008 წლის 10 მაისიდან)
მუხლი 6. საფირმო სახელწოდება (ფირმა)(14.03.2008 N5913)
მუხლი 7. რეესტრის საჯაროობა (14.03.2008 N5913)
მუხლი 8. მოგების განაწილება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 9. ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა (14.03.2008 N5913)
მუხლი 9-1.  პარტნიორთა საერთო კრება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 10. გენერალური სავაჭრო მინდობილობა (პროკურა) და იურიდიულ მოქმედებათა განხორციელების უფლებამოსილება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 11. სავაჭრო წარმომადგენელი, დამოუკიდებელი მოვაჭრე დაკომისიონერი (14.03.2008 N5913)
მუხლი 12. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 13. ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი (14.03.2008 N5913)
მუხლი 14. ლიკვიდაცია, რეორგანიზაცია (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა) (14.03.2008 N5913)
მუხლი 14-1. იურიდიული პირის ლიკვიდაცია სასამართლო განაჩენის  საფუძველზე (14.03.2008 N5913)
მუხლი 15. ხანდაზმულობა. გასაჩივრების ვადები (14.03.2008 N5913)
მუხლი 16. საწარმოს ფილიალი (14.03.2008 N5913)
მუხლი 17. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 18.  ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 19. სამეწარმეო ამხანაგობა  (14.03.2008 N5913)
მუხლი 19-1. წილის მესამე პირისათვის გადაცემა (14.03.2008 N5913)
მუხლი 19-2. სამეწარმეო ამხანაგობის დაშლა (14.03.2008 N5913)

II. კერძო ნაწილი
თავი პირველი
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

 
მუხლი 20. ცნება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 21. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 22. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 23. საზოგადოების ხელმძღვანელობა  (14.03.2008 N5913)
მუხლი 24. პარტნიორის კონტროლის უფლება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 25. მოგება, ზარალი და მათი განაწილება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 26. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 27. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 28. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 29. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 30. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 31. პარტნიორის გასვლა საზოგადოებიდან (14.03.2008 N5913)
მუხლი 32. ურთიერთობანი საზოგადოებიდან პარტნიორის გასვლის შემდეგ  (14.03.2008 N5913)
მუხლი 33. პარტნიორის გარდაცვალება (14.03.2008 N5913)

თავი მეორე
კომანდიტური საზოგადოება

 
მუხლი 34. ცნება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 35. ამოღებულია(14.03.2008 N5913)
მუხლი 36. შეზღუდული პარტნიორების (კომანდიტების) კონტროლის უფლება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 37. საზოგადოების ხელმძღვანელობა (14.03.2008 N5913)
მუხლი 38. მოგება, ზარალი და მათი განაწილება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 39. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 40. შეზღუდული პარტნიორის (კომანდიტის) მიერ მოგების გამოყენება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 41. შეზღუდული პარტნიორის (კომანდიტის)  
მუხლი 42.  ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 43. შეზღუდული პარტნიორის (კომანდიტის) წილის გასხვისება ან მემკვიდრეობით გადაცემა  (14.03.2008 N5913)

თავი მესამე
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

მუხლი 45. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალი (14.03.2008 N5913)

მუხლი 46. პარტნიორთა უფლება-მოვალეობანი (14.03.2008 N5913)
მუხლი 47. საწარმოს მართვა (14.03.2008 N5913)
მუხლი 48. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 49. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 50. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
 
თავი მეოთხე
სააქციო საზოგადოება

 
მუხლი 51. ცნება. საზოგადოების აქციათა რეესტრი (14.03.2008 N5913)
მუხლი 52. აქციათა სახეები (კლასები). აქციებში კონვერტირებადი სხვა ფასიანი ქაღალდები (14.03.2008 N5913)
მუხლი 53. აქციონერთა უფლება-მოვალეობები (14.03.2008 N5913)
მუხლი 53-1. საზოგადოების მიერ აქციათა გამოსყიდვა (14.03.2008 N5913)
მუხლი 53-2. სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 53-3. ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 53-4. აქციათა სავალდებულო მიყიდვა  (14.03.2008 N5913)
მუხლი 54. საერთო კრება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 55. სამეთვალყურეო საბჭო (14.03.2008 N5913)
მუხლი 56. დირექტორები (14.03.2008 N5913)
მუხლი 57. ანგარიში სამეურნეო მდგომარეობის შესახებ. მოგების გამოყენება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 58.  ამოღებულია (14.03.2008 N5913)
მუხლი 59. კაპიტალის გაზრდა ახალი აქციების გამოშვების გზით ან აქციებში კონვერტირებადი ფასიანი ქაღალდების გამოშვების გზით (14.03.2008 N5913)

თავი მეხუთე

კოოპერატივი
 
მუხლი 60. ცნება
მუხლი 61. პაი. კოოპერატივში გაწევრიანება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 62. წევრის გასვლა კოოპერატივიდან (14.03.2008 N5913)
მუხლი 63. საერთო კრება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 64. წარმომადგენელთა კრება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 65. სამეთვალყურეო საბჭო  (14.03.2008 N5913)
მუხლი 66. გამგეობა. დირექტორები (14.03.2008 N5913)
მუხლი 67. წლიური ანგარიში
მუხლი 68. მოგებისა და ზარალის განაწილება (14.03.2008 N5913)
მუხლი 69. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი (14.03.2008 N5913)
მუხლი 70. სახაზინო საწარმოების რეორგანიზაცია
მუხლი 71. ინდივიდუალური საწარმოს რეგისტრაციის გადასახდელი

  
 
Subpages (67): View All
Comments