მუხლი 44. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.
საქართველოს პრეზიდენტი 
მ. სააკაშვილი
თბილისი,
2005 წლის 24 ივნისი.
№1775-რს