თავი VII ნებართვის მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით გაცემის წესი