თავი V კონტროლი სალიცენზიო პირობების შესრულებაზე. ლიცენზიის გაუქმება