მუხლი 06. საქმიანობის ლიცენზიის სახეები

1. ჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოების ლიცენზია.
2. ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოების ლიცენზია.
3. ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზია.
[3–1. ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ჩაკეტილ სისტემაში გამოყენების ლიცენზია. (ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან)]
4. (ამოღებულია).
5. (ამოღებულია).
6. (ამოღებულია).
7. (ამოღებულია).
8. (ამოღებულია).
9. ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოების ლიცენზია.
10. (ამოღებულია - 14.05.2014, №2425).
10–1. სამხედრო პროდუქციის დამზადების, წარმოების გენერალური ლიცენზია.
10–2 . სამხედრო პროდუქციის შეკეთების (მოდერნიზებისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით)
გენერალური ლიცენზია.
10–3 . სამხედრო პროდუქციით ვაჭრობის გენერალური ლიცენზია.
11. სამოქალაქო იარაღის, ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტების, საბრძოლო მასალის და
საბრძოლო მასალის ძირითადი ელემენტების დამზადების (წარმოების) ლიცენზია.
11–1 . სამოქალაქო იარაღის და ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტების შეკეთების ლიცენზია.
11–2 . სამოქალაქო იარაღით, ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტებით, საბრძოლო მასალით და
საბრძოლო მასალის ძირითადი ელემენტებით ვაჭრობის ლიცენზია.
12. დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადების, შეძენის, იმპორტის ან ექსპორტის ლიცენზია.
13. კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია.
14. სათემო მაუწყებლობის ლიცენზია.
15. ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია.

16. ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზია.
17. ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ლიცენზია.
18. ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზია.
19. ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზია.
20. ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზია.
21. ნავთობის გადამუშავების ლიცენზია.
22. ბუნებრივი გაზის დამუშავების ლიცენზია.
23. ნავთობის ტრანსპორტირების ლიცენზია.
24. ( ამოღებულია).
25.(ამოღებულია ).
26. (ამოღებულია).
27. სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია.
28. (ამოღებულია) .
29. სიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზია.
30. დაზღვევის ლიცენზია (არა სიცოცხლისა).
31. გადაზღვევის ლიცენზია.
32. (ამოღებულია).
33. (ამოღებულია).
34. საბანკო საქმიანობის ლიცენზია.
35. არასაბანკო-სადეპოზიტო – საკრედიტო საქმიანობის ლიცენზია.
36. ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის ლიცენზია.
37. საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია.
37–1. სამხედრო პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების ლიცენზია.
38. საფონდო ბირჟის ლიცენზია.
39. ცენტრალური დეპოზიტარის ლიცენზია.
40. აქტივების მმართველის საქმიანობის ლიცენზია.
41. სპეციალიზებული დეპოზიტარის ლიცენზია.
42. (ამოღებულია).
43.(ამოღებულია).
44. (ამოღებულია).
45. (ამოღებულია).
46. (ამოღებულია).
47.(ამოღებულია).
48. (ამოღებულია).
49. (ამოღებულია).
50. (ამოღებულია).
51. (ამოღებულია).
52. (ამოღებულია).
53. (ამოღებულია).
54. (ამოღებულია).
55. (ამოღებულია).
56. (ამოღებულია).
57. ( ამოღებულია).
58. ( ამოღებულია).
59. ( ამოღებულია).
60. ( ამოღებულია).
61. ( ამოღებულია).
62. ( ამოღებულია).
63. ( ამოღებულია).
64. ( ამოღებულია).
65. ( ამოღებულია).
66. ( ამოღებულია).
67. ( ამოღებულია).
68. ( ამოღებულია).
69. ( ამოღებულია).
70. ( ამოღებულია).
71. ( ამოღებულია).
72. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ლიცენზია .
72=1. სასამართლო -სამედიცინო ექსპერტიზის ლიცენზია 
72 . სასამართლო -ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ლიცენზია .
72–3. პათოლოგანატომიური საქმიანობის ლიცენზია .
72–4 . განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებზე საქმიანობის ლიცენზია .
72–5. საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია .
73. ( ამოღებულია).
74. ( ამოღებულია).
75. ( ამოღებულია).
76. ( ამოღებულია).
77. ( ამოღებულია).
78. ( ამოღებულია).
79. ( ამოღებულია).
80. ( ამოღებულია).
81. ( ამოღებულია).
82. ( ამოღებულია).
83. ( ამოღებულია).
84. ( ამოღებულია).
85. კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზია.
86. სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზია.
87. წყალმომარაგების ლიცენზია.
88. საქართველოს ტერიტორიულ ზღვასა და შიგა წყლებში ჩაძირული სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული ჯართისა და ფერადი ლითონის ამოღების ლიცენზია.

საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი № 3380 - სსმ I, № 26, 14.07.2006 წ., მუხ. 208
საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3495 - სსმ I, №35 , 03.08.2006 წ., მუხ.251
საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4233 - სსმ I, №50 , 30.12.2006 წ., მუხ. 384
საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი №4532 - სსმ I, № 15, 23.04.2007 წ., მუხ.121
საქართველოს 2008 წლის 21 ნოემბრის კანონი №537 - სსმ I, №34 , 04.12.2008 წ., მუხ.216
საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №823 - სსმ I, №41, 30.12.2008 წ., მუხ.301
საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3550 - სსმ I, №46, 04.08.2010 წ., მუხ.285
საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3532 - სსმ I, №47, 05.08.2010 წ., მუხ.309
საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი №4867 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.
საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5651 - ვებგვერდი, 12.01.2012წ.
საქართველოს 2012 წლის 22 ივნისის კანონი №6545 – ვებგვერდი, 04.07.2012წ.
საქართველოს 2013 წლის 29 ნოემბრის კანონი №1684 - ვებგვერდი, 16.12.2013წ.
საქართველოს 2014 წლის 14 მაისის კანონი №2425 – ვებგვერდი, 27.05.2014წ.
საქართველოს 2014 წლის 18 სექტემბრის კანონი №2658 - ვებგვერდი, 02.10.2014წ.