თავი I კანონის რეგულირების სფერო. ტერმინთა განმარტება