თავი VII. დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 40
ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი
თბილისი,
2005 წლის 25 მარტი.

№1180-Iს
შეტანილი ცვლილებები:
1. საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №54 20.12.2005 წ., მუხ.357
2. საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2610 - სსმ I, №59 31.12.2005 წ., მუხ.450
3. საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3142 - სსმ I, №18 31.05.2006 წ., მუხ.136
4. საქართველოს 2006 წლის 1 დეკემბრის კანონი №3774 - სსმ I, №47 18.12.2006 წ., მუხ.311
5. საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3968 - სსმ I, №48 22.12.2006 წ., მუხ.332
6. საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5180 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.277
7. საქართველოს 2008 წლის 10 დეკემბრის კანონი №709 - ს .მI, №37, 17.12.2008 წ, მ .ხ239
8. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2009 წ .ი . 24 მ .რ .ი . კ .ნ .ნ . №1126 - ს .მI, №6, 26.03.2009 წ, მ .ხ22
9. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2009 წ .ი . 27 მ .რ .ი . კ .ნ .ნ . №1145 - ს .მI, №9, 13.04.2009 წ, მ .ხ38
10. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2009 წ .ი . 31 ი .ლ .ს .სკ .ნ .ნ . №1548 - ს .მI, №24, 13.08.2009 წ, მ .ხ132
11. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2009 წ .ი . 1 დ .კ .მ .რ .სკ .ნ .ნ . №2182 - ს .მI, №40, 07.12.2009 წ, მ .ხ296
12. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2009 წ .ი . 15 დ .კ .მ .რ .სკ .ნ .ნ . №2332 - ს .მI, №47, 28.12.2009 წ, მ .ხ358
13. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2010 წ .ი . 23 თ .ბ .რ .ლ .სკ .ნ .ნ . №2670 - ს .მI, №7, 09.03.2009 წ, მ .ხ29
14.ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2010 წ .ი . 4 მ .ი .ი . კ .ნ .ნ . №3045 - ს .მI, №24, 10.05.2010 წ, მ .ხ164
15. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2010 წ .ი . 17 ს .ქ .ე .ბ .ი . კ .ნ .ნ . №3601- ს .მI, №54,12.10.2010 წ,მ .ხ353
16. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2010 წ .ი . 15 დ .კ .მ .რ .სკ .ნ .ნ . №4063 -ს .მ,№74,24. 12.2010 წ,მ .ხ455
17. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2010 წ .ი . 17 დ .კ .მ .რ .სკ .ნ .ნ . №4127 -ს .მ,№75,27.12.2010 წ,მ .ხ487
18. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2011 წ .ი . 24 ი .ნ .ს .სკ .ნ .ნ . №4933 - ვ .ბ .ვ .რ .ი 30.06.2011წ
19. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2011 წ .ი . 13 ო .ტ .მ .რ .სკ .ნ .ნ . №5138 - ვ .ბ .ვ .რ .ი 19.10.2011წ
20. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2011 წ .ი . 28 ო .ტ .მ .რ .სკ .ნ .ნ . №5169 - ვ .ბ .ვ .რ .ი 11.11.2011წ
21. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2011 წ .ი . 8 ნ .ე .ბ .ი . კ .ნ .ნ . №5246 - ვ .ბ .ვ .რ .ი 22.11.2011წ
22. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2011 წ .ი . 9 დ .კ .მ .რ .სკ .ნ .ნ . №5448 - ვ .ბ .ვ .რ .ი 22.12.2011წ
23. ს .ქ .რ .ვ .ლ .ს2012 წ .ი . 16 მ .რ .ი . კ .ნ .ნ . №5859 –ვ .ბ .ვ .რ .ი 27.03.2012წ
24. საქართველოს 2012 წლის 24 აპრილის კანონი №6052 – ვებგვერდი, 27.04.2012წ.
25. საქართველოს 2012 წლის 28 ივნისის კანონი №6574 – ვებგვერდი, 10.07.2012წ.


საქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ