თავი VI. გარდამავალი დებულებებისაქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ