თავი V. პასუხისმგებლობა ამ კანონის დარღვევისათვის


საქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ