მუხლი 25. ( სამორინეს და სათამაშო აპარატების მოწყობის ნებართვების გავრცელების არე )

სამორინეს და სათამაშო აპარატების მოწყობის ნებართვები გაიცემა მხოლოდ ერთი ობიექტის ფუნქციონირებისთვის.


საქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ