თავი III. აზარტული თამაშობების მოწყობისა და ნებართვების გაცემის პირობებისაქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ