თავი II. მომგებიანი თამაშობების მოწყობისა და ნებართვების გაცემის პირობები

საქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ