09. ზ) სათამაშო აპარატი

ზ) სათამაშო აპარატი – 

ელექტრონული, 
მექანიკური ან 
ელექტრომექანიკური მოწყობილობა ან 
სხვა სპეციალიზებული მოწყობილობა, 
მათ შორის, აზარტული თამაშობის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებულ ობიექტში განთავსებული 

კომპიუტერი ან/და

მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებულ ობიექტში აზარტული თამაშობებისთვის განთავსებული 

კომპიუტერი, 

რომელსაც აქვს სპეციალური პროგრამა ან/და მექანიზმი, რომელიც იძლევა ფულად მოგებას ან ფულადი მოგების განსაზღვრის საშუალებას.
სათამაშო აპარატი, რომელზედაც მიმდინარეობს ერთი ან/და რამდენიმე თამაშობა, რომელზე თამაშიც ერთდროულად შეუძლია რამდენიმე მოთამაშეს და რომელიც შედგება რამდენიმე სათამაშო ადგილისგან, მიიჩნევა იმდენ სათამაშო აპარატად, რამდენი სათამაშო ადგილისგანაც შედგება (გარდა ელექტრონული სათამაშო ბორბლისა (რულეტისა));
 

თუ გაინტერესებს ნამდვილად გიმართლებს თუ არა, უფასოდ შეამოწმე აქ, სათამაშო აპარატში წაგების ნაცვლად

აკრიფე ნებისმიერი ტექსტი, მომგებიანი კომბინაცია გამოაქვეყნე აქ 

მოძებნე სამი ერთნაირი სიმბოლო


საქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ