01. ა) აზარტული თამაშობები

ა) აზარტული თამაშობები – თამაშობები, რომელთა შედეგი მთლიანად ან ნაწილობრივ დამოკიდებულია შემთხვევითობაზე. ისინი ტარდება 

ბანქოს, 
კამათლის (გარდა ნარდისა)
სათამაშო ბორბლის (რულეტის),
კლუბის მაგიდის  ან/და სხვა

და მათში მონაწილეობა ფულადი მოგების შესაძლებლობას იძლევა. 
აზარტული თამაშობების (გარდა აზარტული ტურნირისა) ორგანიზება დასაშვებია მხოლოდ


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

კომენტარი

დაწესებულება

ძირითადი ინვენტარი

დამატებითი ინვენტარი

სამორინე

სათამაშო ბორბლის (რულეტის),

ბანქოს,

სამორინეს მაგიდის,

კლუბის მაგიდის,

კამათლის ან/და

სხვა სათამაშო ინვენტარის

(გარდა სათამაშო აპარატისა)

 

სათამაშო აპარატების სალონი

სათამაშო აპარატი

კომპიუტერი შესაბამისი პროგრამით

აზარტული კლუბი

კლუბის მაგიდა, რომელზედაც მოთამაშეებს შორის თამაშობა მიმდინარეობს ბანქოს მეშვეობით ბანქო არ შეიძლება დაარიგოს  სათამაშო აპარატების სალონის წარმომადგენელმა

 


საქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ