თავი VI. ნდობითი ვალდებულების დარღვევა და მისი შედეგები