მუხლი 05. მოსაკრებლის განაკვეთი

1. სასარგებლო წიაღისეულისათვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება:
ა) სასარგებლო წიაღისეულის ძირითადი სახეობებისა და მოცულობის (რაოდენობის) მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:


სასარგებლო წიაღისეულის სახეობანი

ზომის ერთეული

მოსაკრებლის ოდენობა ლარებში

საწვავი და ენერგორესურსები:

 

 

ა) ნავთობი

1 ტონა

21

ბ) გაზი

1000 მ3

2

გ) ნახშირი

1 ტონა

1

დ) ტორფი და საპრობელები

1 ტონა

0.7

შავი ლითონები:

1 ტონა/1%-იანი შემცველობით

 

ა) რკინა

 

0.008

ბ) მანგანუმი

 

0.012

ფერადი ლითონები:

 

 

ა) სპილენძი

1 ტონა

255.31

ბ) ტყვია

1 ტონა

37

გ) თუთია

1 ტონა

90

დ) ანთიმონიტი

1 ტონა/1%-იანი შემცველობით

0.09

ე) კადმიუმი

1 ტონა

800000

ვ) ალუმინი

1 ტონა

104

ზ) ნიკელი

1 ტონა

450

თ) კალა

1 ტონა

400

ი) სტრონციუმი და სხვა

1 ტონა

0.8

კეთილშობილი ლითონები:

1 გრამი

 

ა) ოქრო

 

3

ბ) პლატინოიდები

 

1.3

გ) ვერცხლი

 

0.03

იშვიათი ლითონები, იშვიათი ელემენტები და იშვიათ მიწათა ელემენტები

1 გრამი

1.5

სამთო-ქიმიური ნედლეული:

 

 

ა) ანდეზიტი

1 მ3

0.6

ბ) ბარიტი

1 ტონა

1.8

გ) კალციტი

1 ტონა

1.2

დ) ბენტონიტური თიხები

1 ტონა

3.6

ე) ვერცხლისწყალი

1 ტონა/1%-იანი შემცველობით

0.14

ვ) დარიშხანი

1 ტონა

20

ზ) გოგირდი

1 ტონა

2

თ) დიატომიტი და სხვა

1 ტონა

6

არამადნეული ნედლეული, მეტალურგიისათვის საჭირო ნედლეულის ჩათვლით:

 

 

ა) დოლომიტი

1 ტონა

0.5

ბ) ცეცხლგამძლე თიხები

1 ტონა

1

გ) საფლუსე კირქვები

1 ტონა

0.5

დ) კვარცის ქვიშები საყალიბე და მინის წარმოებისათვის

1 ტონა

1.5

ე) მინერალური პიგმენტები

1 ტონა

200

ვ) ტალკი

1 ტონა

1

ზ) ცეოლითი

1 ტონა

1

თ) კაოლინი

1 ტონა

4.0

ი) ტრაქიტი

1 ტონა

0.3

კ) პეგმატიტი

1 ტონა

0.3

ლ) კირქვა კირის წარმოებისათვის

1 ტონა

0.15

მ) გრაფიტი

1 ტონა

8

ნ) საყალიბე-საფლუსე თიხები

1 ტონა

0.3

ო) კერამიკული თიხები

1 ტონა

0.2

პ) ბუნებრივი ცარცის ქვა

1 ტონა

0.1

ჟ) საფორმე ქვიშები

1 მ3

0.3

რ) ლითოგრაფიული ქვა და სხვა

1 მ3

2

ძვირფასი ქვები

1 კარატი

1

საიუველირო ნახევრადძვირფასი ქვები (აკვამარინი, ამეთვისტო, ქრიზოლითი, მთის ბროლი და სხვა)

1 კილოგრამი

0.25

საიუველირო-სანაკეთობო ქვები (აქატი, მალაქიტი, ნეფრიტი, სერდოლიკი, ქარვა, გიშერი, ლაზურიტი და სხვა)

1 კილოგრამი

0.15

იასპი (ეშმი)

1 გრამი

0.05

საშენი მასალები:

 

 

ა) საცემენტე ნედლეული (კირქვა, თიხამიწა, სპონგოლიტი)

1 ტონა

0.14

ბ) თაბაშირი

1 ტონა

0.7

გ) გაჯი

1 ტონა

1.0

დ) პერლიტი

1 ტონა

1.8

ე) ხრეში, ქვიშა

1 მ3

0.2

ვ) სააგურე თიხები

1 მ3

0.35

ზ) მოსაპირკეთებელი და სახერხი ქვები (გრანიტი, სიენიტი, დიორიტი, გაბრო, ტეშენიტი, ბაზალტი, ტუფი, მარმარილო)

1 მ3

1.0

თ) საღორღე ნედლეული 

1 მ3

0.4

ი) სხვა საშენი მასალები

1 მ3

0.7

სასმელ-სამკურნალო და ჩამოსასხმელი მიწისქვეშა მინერალური წყლები, გარდა ამ პუნქტის „ბ“–„ე“ ქვეპუნქტებში აღნიშნული მინერალური წყლებისა

1 მ3

3

სამკურნალო ტალახი

1 ტონა

1

გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) მიწისქვეშა მინერალური წყლები

1 მ3

0.04

მიწისქვეშა თერმული (თბოენერგეტიკული დანიშნულების) წყლების გამოყენება, ტემპერატურით:

1 მ3

 

400C−600C

 

0.03

600C−800C

 

0.05

800C−1000C

 

0.06

1000C-ზე მეტი

 

0.08

მიწისქვეშა მტკნარი წყლები:

1 მ3

 

ა) მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჩამოსხმის მიზნით გამოყენება

 

4

ბ) მიწისქვეშა მტკნარი წყლების სხვა სამეწარმეო მიზნით გამოყენება

 

0.005

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების ნარჩენები

1 ტონა

0.2

სამთამადნო საწარმოთა გამდიდრების კუდები

1 ტონა

0.18

 

შენიშვნა: პირის (გარდა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სუბიექტებისა) მიერ პირადი ან/და არასამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობისათვის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება არ ექვემდებარება მიწისქვეშა მტკნარი წყლებისათვის დაწესებული ბუნებრივი რესურსით სარგებლობის მოსაკრებლის გადახდას;

[ა) სასარგებლო წიაღისეულის ძირითადი სახეობებისა და მოცულობის (რაოდენობის) მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:სასარგებლო წიაღისეულის სახეობანი 

ზომის ერთეული 

მოსაკრებლის ოდენობა ლარებში

საწვავი და ენერგორესურსები: 

 

 

ა) ნავთობი 

1 ტონა 

21 

ბ) გაზი 

1000 მ 3 

2 

გ) ნახშირი 

1 ტონა 

1 

დ) ტორფი და საპრობელები 

1 ტონა 

0.7 

შავი ლითონები: 

1 ტონა/1%-იანი შემცველობით 

 

ა) რკინა 

 

0.008 

ბ) მანგანუმი 

 

0.18 

ფერადი ლითონები: 

 

 

ა) სპილენძი 

1 ტონა 

255.31 

ბ) ტყვია 

1 ტონა 

37 

გ) თუთია 

1 ტონა 

90 

დ) ანთიმონიტი 

1 ტონა/1%-იანი შემცველობით 

0.09 

ე) კადმიუმი 

1 ტონა 

800000 

ვ) ალუმინი 

1 ტონა 

104 

ზ) ნიკელი 

1 ტონა 

450 

თ) კალა 

1 ტონა 

400 

ი) სტრონციუმი და სხვა 

1 ტონა 

0.8 

კეთილშობილი ლითონები: 

1 გრამი 

 

ა) ოქრო 

 

3 

ბ) პლატინოიდები 

 

1.3 

გ) ვერცხლი 

 

0.03 

იშვიათი ლითონები, იშვიათი ელემენტები და იშვიათ მიწათა ელემენტები 

1 გრამი 

1.5 

სამთო-ქიმიური ნედლეული: 

 

 

ა) ანდეზიტი 

1 მ 3 

0.6 

ბ) ბარიტი 

1 ტონა 

1.8 

გ) კალციტი 

1 ტონა 

1.2 

დ) ბენტონიტური თიხები 

1 ტონა 

3.6 

ე) ვერცხლისწყალი 

1 ტონა/1%-იანი შემცველობით 

0.14 

ვ) დარიშხანი 

1 ტონა 

20 

ზ) გოგირდი 

1 ტონა 

2 

თ) დიატომიტი და სხვა 

1 ტონა 

6 

არამადნეული ნედლეული, მეტალურგიისათვის საჭირო ნედლეულის ჩათვლით: 

 

 

ა) დოლომიტი 

1 ტონა 

0.5 

ბ) ცეცხლგამძლე თიხები 

1 ტონა 

1 

გ) საფლუსე კირქვები 

1 ტონა 

0.5 

დ) კვარცის ქვიშები საყალიბე და მინის წარმოებისათვის 

1 ტონა 

1.5 

ე) მინერალური პიგმენტები 

1 ტონა 

200 

ვ) ტალკი 

1 ტონა 

1 

ზ) ცეოლითი 

1 ტონა 

1 

თ) კაოლინი 

1 ტონა 

4.0 

ი) ტრაქიტი 

1 ტონა 

0.3 

კ) პეგმატიტი 

1 ტონა 

0.3 

ლ) კირქვა კირის წარმოებისათვის 

1 ტონა 

0.15 

მ) გრაფიტი 

1 ტონა 

8 

ნ) საყალიბე-საფლუსე თიხები 

1 ტონა 

0.3 

ო) კერამიკული თიხები 

1 ტონა 

0.2 

პ) ბუნებრივი ცარცის ქვა 

1 ტონა 

0.1 

ჟ) საფორმე ქვიშები 

1 მ 3 

0.3 

რ) ლითოგრაფიული ქვა და სხვა 

1 მ 3 

2 

ძვირფასი ქვები 

1 კარატი 

1 

საიუველირო ნახევრადძვირფასი ქვები (აკვამარინი, ამეთვისტო, ქრიზოლითი, მთის ბროლი და სხვა) 

1 კილოგრამი 

0.25 

საიუველირო-სანაკეთობო ქვები (აქატი, მალაქიტი, ნეფრიტი, სერდოლიკი, ქარვა, გიშერი, ლაზურიტი და სხვა) 

1 კილოგრამი 

0.15 

იასპი (ეშმი) 

1 გრამი 

0.05 

საშენი მასალები: 

 

 

ა) საცემენტე ნედლეული (კირქვა, თიხამიწა, სპონგოლიტი) 

1 ტონა 

0.14 

ბ) თაბაშირი 

1 ტონა 

0.7 

გ) გაჯი 

1 ტონა 

1.0 

დ) პერლიტი 

1 ტონა 

1.8 

ე) ხრეში, ქვიშა 

1 მ 3 

0.2 

ვ) სააგურე თიხები 

1 მ 3 

0.35 

ზ) მოსაპირკეთებელი და სახერხი ქვები (გრანიტი, სიენიტი, დიორიტი, გაბრო, ტეშენიტი, ბაზალტი, ტუფი, მარმარილო) 

1 მ 3 

1.0 

თ) საღორღე ნედლეული 

1 მ 3 

0.4 

ი) სხვა საშენი მასალები 

1 მ 3 

0.7 

სასმელ-სამკურნალო და ჩამოსასხმელი მიწისქვეშა მინერალური წყლები, გარდა ამ პუნქტის „ბ“–„ე“ ქვეპუნქტებში აღნიშნული მინერალური წყლებისა 

1 მ 3 

3 

სამკურნალო ტალახი 

1 ტონა 

1 

გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) მიწისქვეშა მინერალური წყლები 

1 მ 3 

0.04 

მიწისქვეშა თერმული (თბოენერგეტიკული დანიშნულების) წყლების გამოყენება, ტემპერატურით: 

1 მ 3 

 

40◦C−60◦C 

 

0.03 

60◦C−80◦C 

 

0.05 

80◦C−100◦C 

 

0.06 

100◦C-ზე მეტი 

 

0.08 

მიწისქვეშა მტკნარი წყლები: 

1 მ 3 

 

ა) მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჩამოსხმის მიზნით გამოყენება 

 

4 

ბ) მიწისქვეშა მტკნარი წყლების სხვა სამეწარმეო მიზნით გამოყენება 

 

0.005 

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების ნარჩენები 

1 ტონა 

0.2 

სამთამადნო საწარმოთა გამდიდრების კუდები 

1 ტონა 

0.18 

 


შენიშვნა: პირის (გარდა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სუბიექტებისა) მიერ პირადი ან/და არასამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობისათვის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება არ ექვემდებარება მიწისქვეშა მტკნარი წყლებისათვის დაწესებული ბუნებრივი რესურსით სარგებლობის მოსაკრებლის გადახდას;  (ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან)]

ბ) „ბორჯომის“ მინერალური წყლისთვის, 1 მ წყალზე − 30 ლარით;

გ) „ნაბეღლავის“ მინერალური წყლისთვის, 1 მ3 წყალზე − 18 ლარით;

დ) „საირმის“ მინერალური წყლისთვის, 1მ3  წყალზე  6 ლარით ; 

ე) „უწერის“ მიწისქვეშა მინერალური წყლისთვის, წყლის ჩამოსასხმელად (სასმელ-სამკურნალო მიზნით) გამოყენების დროს, 1 მ 3 წყალზე − 4 ლარით;

1) „უწერის“ მიწისქვეშა მინერალური წყლისთვის, წყლის გარეგანი მოხმარების მიზნით (სამკურნალო აბაზანებისთვის) გამოყენების დროს, 1 მ3 წყალზე – 0.04 ლარით;

ვ) ნახშირორჟანგისთვის (გაზი CO2 ), 1 ტონაზე − 20 ლარით .

2. სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე გავრცელებულ ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფებისა და კატეგორიების მიხედვით:


ყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფები და სახეობათა დასახელებები

მოსაკრებლის ოდენობა ერთი კუბური მეტრისათვის ლარებში

I

კატეგორია

II

კატეგორია

III

კატეგორია

IV

კატეგორია

1

2

3

4

5

I ჯგუფი:

უთხოვარი, ბზა, ღვია, ძელქვა, კაკალი

102

71

41

6

II ჯგუფი:

მუხა, წაბლი, იფანი, თელა, თუთა, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, პანტა, საღსაღაჯი

60

42

24

4

III ჯგუფი:

წიფელი, რცხილა, აკაცია, აკაკი, უხრავი

47

33

19

3

IV ჯგუფი:

ფიჭვი, ნაძვი, სოჭი, კედარი, კვიპაროსი, კრიპტომერია, ტუია

22

15

9

2

V ჯგუფი:

ჯაგრცხილა, ჭადარი, ტყის დანარჩენი მერქნიანი სახეობები

13

9

5

2

 


შენიშვნა: ტყის მერქნიან სახეობათა სხვადასხვა კატეგორიისათვის მიკუთვნების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

21. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი ასევე გადაიხდევინება „დედაქალაქის საკურორტო-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე სახელმწიფო ტყის ფონდის კუთვნილი ფართობების (8106.9 ჰა) სახელმწიფო ტყის ფონდიდან ამორიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №1070 განკარგულებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე შესაბამისი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში.

 3. გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი

მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება ყოველ კილოგრამზე, შემდეგი ცხრილის მიხედვით:

 


რესურსების დასახელება სახეობათა ჯგუფების მიხედვით

მოსაკრებლის ოდენობა (ლარი / კგ )

1

თეთრყვავილას ბოლქვები ყოჩივარდას გორგლები 

0.1

2

სოჭის გირჩა

0.60

 

4. წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება:

ა) წყლის ობიექტების ჯგუფების მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

 

წყლის ობიექტთა ჯგუფები

(წყლის ობიექტთა სახეობების დასახელების ჩათვლით)

მოსაკრებლის ოდენობა ერთ კუბურ მეტრზე ლარებში

I ჯგუფი (კასპიის ზღვის აუზის მდინარეები, ტბები და სხვა წყალსატევები)

0.01

II ჯგუფი (შავი ზღვის აუზის მდინარეები, ტბები და სხვა წყალსატევები)

0.005

III ჯგუფი (შავი ზღვის წყალი)

0.003

 

ბ) თბოსადგურებისათვის და სარწყავი სისტემებისათვის მოსაკრებლის ოდენობა 1 მ3 წყალზე შეადგენს ამ მუხლის მე-4 პუნქტის “ა” ქვეპუნქტში შესაბამის წყლის ობიექტთა ჯგუფებისათვის განსაზღვრული მოსაკრებლის ოდენობის 1 პროცენტს;

გ) ჰიდროელექტროსადგურებისათვის მოსაკრებლის ოდენობა 1 მ3 წყალზე შეადგენს ამ მუხლის მე-4 პუნქტის “ა” ქვეპუნქტში შესაბამის წყლის ობიექტთა ჯგუფებისათვის განსაზღვრული მოსაკრებლის ოდენობის 0,01 პროცენტს;

დ) კომუნალური და სოფლის წყალსადენებისათვის მტკნარი (მიწისქვეშა და ზედაპირული) წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა 1 მ3 წყალზე შეადგენს 0,01 თეთრს.

5. ცხოველთა სამყაროს რესურსებისათვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება ცხოველთა სამყაროს ობიექტების საქართველოში გავრცელებულ სახეობათა მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

 

ცხოველთა სამყაროს ობიექტთა ჯგუფები

(ცხოველთა სამყაროს ობიექტთა სახეობების დასახელებათა ჩათვლით )

მოსაკრებლის ოდენობა (ძუძუმწოვრებისა და ფრინველებისათვის სახეობის ერთ ინდივიდზე თევზებისა და წყლის ცხოველებისათვის  ერთ ტონაზე ლარებში

I ჯგუფი ( დათვი )

1700

II ჯგუფი ( გარეული ღორი )

100

III ჯგუფი : 

 ) შველი

 ) ირემი

 

500

1700

IV ჯგუფი ( მგელი )

100

V ჯგუფი : 

 ) ტურა

 ) მელა

 ) მაჩვი

 ) კვერნა

 ) ენოტისებური ძაღლი ენოტი ნუტრია

 ) ტყის კატა

 

15

50

20

20

1

10

VI ჯგუფი ( კურდღელი )

2

VII ჯგუფი : 

 ) ჯიხვი

 ) არჩვი

 ) შურთხი

დ) ნიამორი

 

1700

1350

220

8350

VIII ჯგუფი ( სხვა ძუძუმწოვრები )

2

IX ჯგუფი ( ხოხობი )

15

X ჯგუფი : 

 ) კაკაბი გარეული ბატი

 ) გარეული იხვი

გ) დურაჯი

დ) გნოლი

ე) როჭო

 

4

1

1

1

1

XI ჯგუფი ( სხვა ფრინველები )

1

XII ჯგუფი ( ქაფშია )

25

XIII ჯგუფი :

 ) ქარსალა

 ) მერლანგი

 ) ხონთქარა

 ქაშაყი პელამი სამარიდა სარღანი 

 ) ლუფარი

 ) სკუმბრია , სარდინი , სტავრიდა

 ) ფარგა

 ) სამარისი

 

10

15

40

40

30

20

50

40

XIV ჯგუფი : 

 ) კეფალი წვერა ციმორი მურწა

 ) შამაია

 ) ლოქო

 

120

90

60

XV ჯგუფი : 

 ) თეთრი ამური სქელშუბლა

 ) ტობი

 

40

50

XVI ჯგუფი : 

 ) კობრი

 ) ჭერეხი

 ) კაპარჭინა

 ) ნაფოტა

 ) ქარიყლაპია

 

40

70

30

10

10

XVII ჯგუფი ( სიგა პელიადი ჭაფალა )

15

XVIII ჯგუფი ( კატრანი )

80

XIX ჯგუფი : 

 ) მდინარის კალმახი ტბის კალმახი

 ) ორაგულისებრნი

 

200

525

XX ჯგუფი ( ზუთხისებრნი )

3000

XXI ჯგუფი : 

 ) რაპანი

 ) მიდია

 

6

8

XXII ჯგუფი :

 ხრამული

 ქაშაყი

 კარჩხანა ( კარასი )

 ღორჯო

 ჭანარი

 მცირე ვიმბა

 კამბალა კალკანი

 

50

5

5

5

50

15

40

XXIII ჯგუფი :

 ზღვის კატა 

 ზღვის ენა

 ზღვის მელა

 ვარსკვლავთმრიცხველი

 

30

30

30

 40

 

6. გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე მოსაკრებლის ოდენობა სეზონზე შეადგენს 10 ლარს.