მუხლი 04. მოსაკრებლის ობიექტი

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლის ობიექტია საქართველოს ტერიტორიაზე (ტერიტორიული წყლების, საჰაერო სივრცის, კონტინენტური შელფისა და განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის ჩათვლით) არსებული ბუნებრივი რესურსების მოცულობა (რაოდენობა), კერძოდ:
ა) სასარგებლო წიაღისეულის მოცულობა (რაოდენობა);
ბ) ტყის ფონდის მერქნული რესურსების მოცულობა (რაოდენობა);
გ) მცენარეთა არამერქნული რესურსების (მათ შორის, სოჭის გირჩების) მოცულობა (რაოდენობა);
დ) წყლის რესურსების მოცულობა (რაოდენობა);
ე) ცხოველთა სამყაროს რესურსების მოცულობა (რაოდენობა).