მუხლი 7. დასკვნითი დებულება

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი                 მიხეილ სააკაშვილი

 

თბილისი,
2004 წლის 24 დეკემბერი.
N 821- რს

Comments