საქართველოს კანონი ამნისტიისა და არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ

მუშაობის გასაადვილებლად გამოიყენეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ძებნის  ველი. ქართულად აკრიფეთ სიტყვა, ფრაზა ან მუხლის ნომერი და ჩამონათვალში გამოჩნდება ყველა ის მუხლი ან განმარტება  სადაც საძიებო სიტყვაა ნახსენები. გისურვებთ წარმატებებს !!!

მუხლი 1. კანონის მიზანი
მუხლი 2. კანონში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
მუხლი 3. ამნისტიის მოქმედების წესი
მუხლი 4. არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებების  ლეგალიზაციის წესი
მუხლი 5. დაფარული ქონების (შემოსავლის) დეკლარირება-ლეგალიზაციის წესი
მუხლი 6. გარდამავალი დებულებანი
მუხლი 7. დასკვნითი დებულება