საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №33 2012 წლის 6 მარტი

ქ. თბილისი

„მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №158 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. „მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №158 ბრძანებაში (სსმ, ვებგვერდი, 040150000.22.027.016225, 01/01/2012) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ბრძანების 2 დანართის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საქართველოს ნორმატიულ აქტებს მიენიჭება შემდეგი ციფრობრივი კოდები:

ნორმატიული აქტის სახე

კოდი

1

საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციური კანონი

01

2

საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება

02

3

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება

03

4

საქართველოს ორგანული კანონი

04

5

საქართველოს კანონი

05

6

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

06

7

საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი

07

8

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება

08

9

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება

09

10

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

10

11

საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს დადგენილება

11

12

ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის დადგენილება

13

13

აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს კოლეგიის დადგენილება

14

14

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება

15

15

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება

16

16

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება

17

17

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება

18

18

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება

19

19

საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის ბრძანება

20

20

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს

თავმჯდომარის ბრძანება

57

21

საქართველოს მინისტრის ბრძანება

22

22

ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის ბრძანება

56

23

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის ბრძანება

42

24

საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსის ბრძანება

43

25

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანება

44

26

სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ბრძანება

45

27

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსის ბრძანება

46

28

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის თავმჯდომარის ბრძანება

48

29

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება

54

30

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება

55

31

სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს ნორმატიული აქტი

40“.

2. ბრძანების №3 დანართის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. საქართველოს ნორმატიული აქტის მიღების (გამოცემის) უფლებამოსილ ორგანოს (თანამდებობის პირს) მიენიჭება შემდეგი ციფრობრივი კოდი:

ნორმატიული აქტის მიმღები (გამომცემი) ორგანო (თანამდებობის პირი)

კოდი

1

საქართველოს პარლამენტი

001

2

საქართველოს პრეზიდენტი

002

3

საქართველოს მთავრობა

003

4

საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო

004

5

ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისია

006

6

აუდიტორული საქმიანობის საბჭო

007

7

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

008

8

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

009

9

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

010

10

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი

011

11

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

012

12

საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე

013

13

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე

069

14

ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსი

068

15

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი

022

16

საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი

023

17

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი

024

18

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი

025

19

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი

026

20

საქართველოს იუსტიციის მინისტრი

027

21

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი

029

22

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი

030

23

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი

032

24

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

033

25

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი

034

26

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

035

27

საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი

037

28

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი

038

29

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი

047

30

საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსი

048

31

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორი

064

32

სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი

050

33

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი

051

34

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი

054

35

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი

055

36

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის –საქპატენტის თავმჯდომარე

065

37

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი

066

38

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი

067

39

სხვა ადმინისტრაციული ორგანო

036“.

მუხლი 2. ეს ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება ვრცელდება 2012 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

ზ. ადეიშვილი

Comments