საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს დადგენილება №4 2012 წლის 9 აგვისტო ქ. თბილისი „ეროვნული ვალუტის 1, 2, 5,10 და 20 ლარის ღირებულების 2002 წლის მოდიფიკაციის ბანკნოტების მიმოქცევაში გაშვების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2002 წლის 26 ივლისის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო ადგენს: 

მუხლი 1
„ეროვნული ვალუტის 1, 2, 5,10 და 20 ლარის ღირებულების 2002 წლის მოდიფიკაციის ბანკნოტების მიმოქცევაში გაშვების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2002 წლის 26 ივლისის №43 დადგენილებით დამტკიცებული  დანართის  მე-13 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„13. სერიული ნუმერაცია - დაბეჭდილია ფლუორესცენციური (მარცხნივ) და მაგნიტური (მარჯვნივ) საღებავებით (მოიცავს 1 ლათინურ ასოს და 8 ციფრს ან 2 ლათინურ ასოს და 7 ციფრს)“.

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე
Comments