საგადასახადო კოდექსის თემატური სარჩევი


Showing 39 items
თემატური სარჩევი
Sort 
 
თემატური სარჩევი
კოდექსის მოქმედების არიალი 
რა ვადებზე ვრცელდება კოდექსის ნორმები 
საგადასახადო კოდექსზე მაღლა, მდგომი ნორმები  
მოქმედების განხორციელება არასამუშაო დღეს  
მაქსიმალური პერიოდი, რომლის შემოწმებაც შეუძლია საგადასახადოს  
სიტუაცია , როდესაც საგადასახადო წინასწარ ითხოვს გადასახადს 
საქართველოში მოქმედი გადასახადების ჩამონათვალი  
ქონების გადასახადის ზღვრული ოდენობა  
არამატერიალური აქტივის განმარტება 
რა ითვლება საქონლის დანაკლისად 
დივიდენდის განაწილება არაპროპორციულად  
წილის გადაცემა დივიდენდის სანაცვლოდ  
როიალტის განმარტება 
დოკუმენტი , რომელსაც ითვალისწინებს საგადასახადო შემოწმებისას  
საერთაშორისო გადაზიდვის განმარტება  
მოთამაშის მიერ აზარტული და მომგებიანი თამაშობებიდან მიღებული მოგების განმარტება 
განსხვავება საქონელს და სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობას შორის  
უიმედო ვალის ხარჯებში ჩამოწერა  
განსხვავება ძირითად საშუალებასა და სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობას შორის  
რემონტის ხარჯის განსხვავება მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯისგან  
წარმომადგენლობითი ხარჯის განმარტება  
ეკონომიკური საქმიანობის გამიჯვნა სხვა სახის საქმიანობისგან  
იბეგრება თუ არა, ფულადი სახსრების განთავსება ბანკებსა და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში 
პოლიტიკური პარტიის ან არჩევნებში მონაწილე სხვა საარჩევნო სუბიექტის დაფინანსება 
საქველმოქმედო საქმიანობა 
რელიგიური საქმიანობა 
განსხვავება დაქირავებით მუშაობასა და მომსახურებას შორის  
რა ითვლება მომსახურების გაწევად  
ფინანსური ინსტრუმენტის განმარტება  
ფინანსური მომსახურების განმარტება  
ფულის მიწოდება დღგ–ის მიზნებისთვის  
რას არ ერიცხება პროცენტი  
საგადასახადო ორგანოს უფლება, შეცვალოს გარიგების ფასი  
პირთა გარიგებები სადაც საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, შეცვალოს ფასი  
განსხვავება გადასახადის გადამხდელსა და გადასახადის დამკავებელს შორის  
ტერმინი „ საწარმოს “ საგადასახადო შინაარსი  
ტერმინი „ ინდ მეწარმე “ გულისხმობს საწარმოს თუ ფიზიკურ პირს  
დაურეგისტრირებელი საწარმო რომლის მართვის ადგილი საქართველოშია  
საერთაშორისო ფინანსური კომპანია 
Showing 39 items