მუხლი 310. დასკვნითი დებულებანი / Article 310 - Final provisions

1. ეს კოდექსი ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
2. ამ კოდექსის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:
ა) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41, 30.12.2004, მუხ. 200) 2011 წლის 1 იანვრიდან დაწყებული საგადასახადო პერიოდებისათვის;
ბ) საქართველოს საბაჟო კოდექსი (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №39, 09.08.2006, მუხ. 280) 2011 წლის 1 იანვრიდან დაწყებული საგადასახადო პერიოდებისათვის.
3. ამ კოდექსის პროცედურული დებულებები ვრცელდება 2011 წლის 1 იანვრიდან იმ საგადასახადო პერიოდებზედაც, რომლებიც მთავრდება 2011 წლის 1 იანვრამდე.

----------------------------------------------------------------------

საქართველოს პრეზიდენტი    მ. სააკაშვილი

თბილისი,
2010 წლის 17 სექტემბერი.
№3591– II ს

1. This Code shall enter into force from 1 January 2011.

2. The following shall be declared invalid upon entering into force of this Code:

a) the Tax Code of Georgia (Legislative Herald of Georgia, No 41, 30.12.2004, Art. 200) for the tax periods starting from 1 January 2011;

b) the Customs Code of Georgia (Legislative Herald of Georgia, No 39, 9.8.2006, Art. 280) for the tax periods starting from 1 January 2011.

3. The procedural provisions of this Code shall also apply, from 1 January 2011, to the tax periods that end before 1 January 2011.


----------------------------------------------------------------------------


President of Georgia   M. Saakashvili

Tbilisi

17 September 2010