☻ თავი 43. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი / Chapter XLIII - TRANSITIONAL AND CONCLUSIVE PROVISIONS


საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎