۩ კარი 15. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი / SECTION XV TRANSITIONAL AND CONCLUSIVE PROVISIONS


საგადასახადო კოდექსი ‎‎( 2014 წლის )‎‎