♠ მუხლი 308. დავის განახლება / Article 308 - Resumption of disputes

 დახმარება საგადასახადო დავაში , Assistance in tax disputes: info@forms.ge

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დავის განახლება დასაშვებია მხოლოდ ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოების შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღებიდან 6 წლის ვადაში.
2. დავის განახლების მოთხოვნით დავის განმხილველი ორგანოსათვის მიმართვის უფლება აქვს მხოლოდ მომჩივანს.
3. მომჩივანი ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოებით მიმართავს დავის განმხილველ ბოლო ორგანოს, რომელმაც არსებითად იმსჯელა მომჩივნის მიერ მითითებულ დავის საგანზე.

1. A dispute may be resumed within the system of the Ministry of Finance of Georgia only in the event of newly discovered or newly revealed circumstances, within 6 years after the decision has been made.

2. Only the appellant shall be entitled to apply to a dispute resolution body for resuming the dispute.

3. Based on any newly discovered or newly revealed circumstance, the appellant shall apply to the dispute resolution body that was the last body to have substantially reviewed the subject of the dispute indicated by the appellant.